Meet the nice network

  • We will never share or sell your data
  • All of your work belongs to YOU
  • You may export and reuse all of your data
  • You can make your data accessible to other sites or apps
  • You can easily close your account at any time

We will never share your sell your data

Unlike many other social sites we will not sell your data or make your personal information available to third parties. Even third party apps won't be able to access your account information.

All of your work belongs to YOU

Unlike many other social sites we do respect your intellectual property and your copyrights. All of the information you'll publish here will remain your property, and we will never sell your work or make it available to third parties.

You may export and reuse all of your data

Unlike many other social sites we allow you to access your data on this site using open gateways.

You can make your data accessible to other sites or apps

You may reuse your work published on this site on any other site or in any other application.

You can easily close your account at any time

Don't want to be a member anyone? No problem, you can close your account within minutes. You can also easily delete all of your data (except for data you've allowed to be reused by other users of course).

Jugendschutz

Dëse Website soll eng propper a sëcher Platz fir jidderee sinn - och fir Jugendlecher a Kanner.
Mir huelen d'Privatsphär, d'Sëcherheet an de Jugendschutz ganz seriö!

Oppenheet & Fräiheet

Mir gleewen u fräi Informatioun an un den oppenen Austausch vu Wëssen.
Jidderee brauch Edudcatioun, jidderee ka léieren, enseignéieren a säi Bäitrag leeschten.

GRATIS!

Mir sinn der Meenung, dass Bildungsressource GRATIS a fir jiddereen disponibel si sollen.
Aus dësem Grond ass dëse Website gratis, an dat soll och sou bleiwen.
Jugendschutz - InfoRegele vun der CommunityPrivatsphärKontakt / Problemer melden