Elo gratis registréieren!

SchülerInnen

Léier selbststänneg.
Verbesser deng Fäegkeeten.
Generéier konfiguréierbar Online-Exercicer an Aarbechtsblieder.
Schaff zesummen, publizéier deng Aarbecht an deel däi Wëssen

Elteren

Hëllef denge Kanner ze léieren, ze üben an hir Fäegkeeten ze verbesseren.
Erstell konfiguréierbar Online-Execicer an Aarbechtsblieder
Verfolleg Fortschrëtter.
Iwwerwaach denge Kanner hir Konten.

Enseignanten

Erstell an deel Exercicer, iwwerwaach a verfolleg Fortschrëtter.
Geréier Aufgaben, Exercicer, Aarbechtspläng, Coursen, Stonnepläng, Texter a Projeten.
Publizéier e Klasse-Blog, bau e Schoul-Website.
Kinder müssen 13 Jahre alt sein, um dieser Website beizutreten, in einigen Ländern müssen sie sogar 15 oder 16 Jahre alt sein. Eltern und Lehrer können für jüngere Kinder "virtuelle" Pseudo-Konten erstellen, die es Kindern ermöglichen Übungen durchzuführen, diese sind jedoch ansonsten in ihrer Funktionalität eingeschränkt und Funktionen können von Eltern und/oder Lehrern deaktiviert werden.
Generéier komplett konfiguréierbar Aarbechtsblieder, inklusiv Korrekturen
Konfiguréierbar Online-Exercicer mat direkter Verbesserung
Verfollege vu Fortschrëtter fir Schüler, Elteren an Enseignanten
Virtuell Klassen
4-99 Joer, a GRATIS!